CONDICIONS GENERALS PER EL LLOGUER I RESERVA

Hauran de presentar la corresponent titulació nàutica, d’acord amb l’embarcació escollida, juntament amb el seu DNI o passaport.

A la formalització del contracte, hauran d'entregar el 30% de l'import total del lloguer (no reemborsable).

El 70% restant, es pagarà al prendre possessió de l’embarcació, junt amb la fiança (que dependrà de l’embarcació).

Les reserves i contractes podran formalitzar-se a les nostres oficines o a través de la pàgina web.

Anul·lacions: si el client ha pagat la totalitat, només se li tornaran els imports, en cas d’averia de l’embarcació, no imputable al client.

Depòsit: El client haurà de dipositar una fiança per respondre a qualsevol desperfecte, pèrdua de objectes o retràs a l’entrega de l’embarcació. No obstant, si la quantitat resultant dels casos anteriorment esmentats, fos superior a la fiança, el client queda obligat a pagar la diferencia. La fiança es tornarà al client un cop comprovat l'estat de l’embarcació.

Nº de passatgers: Només poden embarcar el número de persones autoritzades segons l’embarcació llogada, quedant l’arrendador exempt de tota responsabilitat si l’arrendatari incompleix l’autorització.

Aprovisionament: Les despeses d’aprovisionament de carburant són a càrrec del client. Les embarcacions s’entregaran amb el dipòsit ple y es tornarà igualment amb el dipòsit ple, si no, es cobrarà la quantitat corresponent al combustible més 25 € del servei.

Assegurança: L’assegurança no està inclosa dins el preu del lloguer. La contractació de la mateixa (obligatori), representa un + 4% del import del lloguer, amb una franquícia de 300 €. Si la vol sense franquícia, serà un + 5% de l'import del lloguer.

Entregues i recollides: S’entregaran les embarcacions al port de L’Estartit o L’Escala segons l’embarcació. Les entregues seran de 9 a 10 h i les recollides de 18 a 19 h durant els mesos de maig, juny, setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost seran les entregues entre 9 i 11 h i les recollides de 18 a 20 h. Agrairem la puntualitat i que ens avisin si volen arribar fora d’aquests horaris.

Quan els entreguem l’embarcació, els proveirem del material de seguretat necessari, així com copia de la documentació. Els explicarem el funcionament de l’embarcació i no dubtin en preguntar qualsevol qüestió que tinguin.

L’Empresa no es fa responsable de les condicions meteorològiques adverses, durant el dies del seu lloguer. Pot consultar la previsió meteorològica a la www.meteocat.net.

En cas d’averia o problema mecànic, han de trucar únicament al nostre servei tècnic i els nostres mecànics els assistiran el mes ràpid possible. En cas de que el problema no pugui solucionar en un temps raonable, se’ls entregaria una embarcació de característiques similars.

PROHIBICIONS:

Queda totalment prohibit:

-Embarcar armes i estupefaents.

-Subcontractar l’embarcació.

-Transportar mercaderies i passatgers de pagament, la pesca comercial o participar en regates.

-Qualsevol altra activitat prohibida per la llei o per la normativa mediambiental.

-Amarrar en una boia, si no està vigilada i autoritzada per la Direcció General de la Marina.

-Parar l’embarcació a la platja o accedir a ella, si no és mitjançant un canal balissat autoritzat.

-Conduir sense el corresponent títol de navegació.

-Conduir sota els efectes de begudes alcohòliques o d’estupefaents.


* Responsabilitats: En cas d'incomplir les normes establertes per Duanes i Marina, l’únic responsable davant la llei serà el contractant. La negligència en la utilització de l’embarcació, infringint la Legislació vigent, serà motiu de invalidació inmediata del contracte, quedant les quantitats pagades en concepte de indemnització a favor de l’empresa Projectes i Serveis Empordà, S.L.